OBCHODNÍ PODMÍNKY

antos manufaktura s.r.o.

IČO: 07629656

DIČ: CZ07629656 (firma je plátce DPH)

sídlo Lidická 700/19

602 00 Brno (není kamenná prodejna(

e-mail: info@antosmanufaktura.cz, (dále jen „Prodávajíci“) zveřejňuje obchodní podmínky:

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující realizací objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží zveřejněné prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží), pokud nebylo sjednáno mezi Kupujícím a Prodávajícím jinak. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží a vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.

III. MÍSTO PLNĚNÍ

Kontaktním místem a místem plnění je v rámci e-shopu adresa skladu antos manufaktura s.r.o., fakturační adresa: Lidická 700/19, 602 00 Brno - není kamenná prodejna, mail: (info@antosmanufaktura.cz).

IV. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY

IV.1 Objednání zboží

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. 

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. V případě, že Kupující chce nakoupit zboží za účelem vykonání své podnikatelské ekonomické činnosti, je povinen v rámci realizace objednávky toto označit.

IV.2 UZAVŘENÍ SMLOUVY

Objednávka je kupní smlouvou, případně smlouvou o zhotovení věci na zakázku. K uzavření kupní smlouvy/smlouvy o zhotovení věci na zkázku se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným objednáním zboží.

Kupní smlouva vzniká objednáním věci ji vyrobené, která se nachází na skladě (vždy je uvedeno u každého produktu individuálně)

Smlouva o zhotovení věci na zakázku vzniká objednáním věci, která není na skladě. Prodávající ji následně na vlastní náklady vyrobí, dle specifikovaných požadavků kupujícího (povrchová úprava, rozměry, provedení atd)

VI. CENA A PLACENÍ

Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách  jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena, bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího, nebo přepravní společnosti v případě platby dobírkou. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy, balné, příp. doběrečné.

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

VII. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Prodávající se zavazuje vyexpedovat, nebo předat dopravci objednané zboží , které je uvedeno na stránkách eshopu jako skladem nejpozději do 5ti pracovních dnů od obdržení objednávky, pokud je zboží na skladě.

Dodací lhůta, bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

V případě, že objednané zboží nebude na skladě, nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 pracovních dní od obdržení objednávky, vyexpeduje prodávající do 1-6 týdnů od obdržení objednávky dle typu produktu.

Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci) v zmyslu uvedenejch lhůt, je povinen vrátit zaplacenou částku k potvrzené objednávce na jeho účet nejpozději do 30ti dnů.

VIII. DODACÍ PODMÍNKY, POŠTOVNÉ

Doručení obchodním balíkem PPL pouze v rámci ČR:

cena poštovného a balného od 129kč, dle váhy a typu produktu

Doručení Toptrans u posuvných systémů pouze v rámci ČR:

cena poštovného a balného od 249kč

Doručení Toptrans u stolů, regálů, postelí a dveří pouze v rámci ČR:

cena poštovného a balného od 490kč

Doručení obchodním balíkem PPL v rámci SR:

 cena poštovného a balného od 129kč, dle váhy a typu produktu

Doručení Toptrans u posuvných systémů pouze v rámci SR:

cena poštovného a balného od 249kč

Doručení Toptrans u stolů, regálů, postelí a dveří pouze v rámci SR:

cena poštovného a balného od 490kč

UPOZORNĚNÍ: V případě objednávky více kusů zboží nacházejících se na různých skladových lokacích, bude objednávka pravděpodobně vykryta několika, na sobě nezávislými, dodávkami.

IX. ZPŮSOB PLATBY

Platba bankovní převodem - zboží zaplatíte na náš účet nejpozději do 5ti dní od vytvoření objednávky, jinak bude objednávka stornována. Tato platební metoda je zdarma. Pro platby ze Slovenska vedeme eurový účet.

Při platbě na dobírku - faktura bude vystavená až po připsaní finančních prostředků dopravcem na náš účet. Tenhle proces průměrne trvá 3-5 dnů od zaplatení dobírky dopravci.

X. ZÁRUKA, SERVIS

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu, nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Skladové zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců. Jde-li o zhotovení věci na zakázku, § 646 je Záruční doba je šest měsíců.

Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Reklamační zpráva musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na řešení reklamace. Prodávající je povinen vyřešit reklamaci neodkladně, maximálně však do 30 dnů ode dne jejího obdržení.

XI. VRÁCENÍ NEBO VÝMĚNA ZBOŽÍ

Jakost při převzetí

Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vadu, je povinen ji bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu. Totéž se týká situace, kdy Kupující zjistí jiný rozpor s objednávkou, zejména je-li dodán jiný výrobek či jiné množství, nebo povrchová úprava či rozměry, než které bylo objednáno.

Vrácení zboží: 

Nepoškozené zboží, ve stavu v jakém bylo Prodávajícím dodáno, může Kupující bez udání důvodu vrátit do 14 dnů od jeho převzetí. Toto ustanovení se týká pouze produktů již vyrobených, na skladě u dodavatele.

Pokud chce Kupující zboží vrátit, zašle jej zpět na vlastní náklady na udanou adresu po dohodě s prodávajícím. Dle §1831 NOZ bude Prodávající požadovat po Kupujícím náklady spojené s dopravou zásilky Kupujícímu.

Zboží bude zpět zasláno jako obyčejná zásilka. Dobírky nebudou přijaty. Při vrácení zboží je suma odesílána převodem na účet. Vrácení kupní ceny bude zrealizováno maximálně do 14 dnů dle zákona. Způsob úhrady včetně případného čísla účtu kam mají být peníze zaslány uvede Kupující písemně v Oznámení o odstoupení od smlouvy, musí obsahovat:

- Adresát (zde podnikatel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele):

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

K zásilce bude přiložen Oznámení o odstoupení od smlouvy, které je sepsáno dle prováděcího právního předpisu, kterým je nařízení vlády č.363/2013 Sb. Dále doporučujeme informovat Prodávajícího Kupujícím o vrácení zboží před jeho odesláním e-mailem info@antosmanufaktura.cz.

Výměna: 

Při první výměně zboží účtuje Prodávající Kupujícímu poplatky za balné a poštovné dle obchodních podmínek

Výměnu zboží lze provést  vždy v celkové ceně za výrobek stejné nebo vyšší než byla kupní cena na výrobek původní. V případě, že bude cena nového výrobku vyšší, bude rozdíl v ceně Kupujícím uhrazen přímo v místě výměny nebo předem převodem na účet. Vracené zboží bude v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího prodeje. Kupujícím bude předložen kupní doklad na vracené zboží.

Výměnu zboží zasláním (lze realizovat pouze na adresu skladu Prodávajícího), doporučujeme předem projednat na emailu info@antosmanufaktura.cz

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Prodávající si vyhrazuje právo, pokud nedokáže objednávku dodat řádně a v termínu, odstoupit od smlouvy a objednávku zrušit. Zákazník nemá právo požadost ušlý zisk, případnou vzniklou škodu ani další náhrady vzniklé se zrušením objednávky. 

Je-li kupujícím spotřebitel, může do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku, bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Toto ustavnovení se týká pouze produktů, které jsou již vyrobeny a připraveny na skladě. 

Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14 denní lhůty oznámení o odstoupení, nejlépe tak, aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. emailem na adresu info@antosmanufaktura.cz, nebo na adresu sídla společnosti s uvedením čísla objednávky. Pro urychlení vrácení kupní ceny doporučuje prodávající kupujícímu zboží vrátit bez zbytečného odkladu po odeslání oznámení o odstoupení buď fyzickým dodáním, nebo odesláním na adresu firmy

V případě, že kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, čisté, bez známek opotřebování, pokud možno v původním obalu, a to nejpozději do 30 dnů od odeslání oznámení o odstoupení. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Kupující bere na vědomí, že znečištěné, poškozené nebo opotřebované zboží je dále neprodejné, a že v tomto případě bude prodávajícím účtována kompenzace ve výši 70 % z ceny vraceného zboží. Případnou kompenzací není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, její výši je však povinen prokázat. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučuje prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, nejpozději však do 30 dnů překontrolovat a přezkoušet. Pokud je zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle prodávající neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení kupujícího od smlouvy kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží a náklady spojené s doručením zboží nakoupeného přes e-shop kupujícímu (dopravné, balné apod.), dle požadavku kupujícího, buď odesláním peněz na adresu kupujícího, nebo převodem na účet kupujícího (při odstoupení od smlouvy kupující uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny). Náklady spojené s vrácením zboží zpět k prodejci hradí kupující.

Doporučujeme přiložit dodací list/fakturu, jež nahrazuje prodejní doklad.

Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit.

Kupující nemůže odstoupit podle § 644 Obč.Z od kupní smlouvy:

Jde-li o zhotovení věci na zakázku, vznikne objednateli právo, aby mu zhotovitel podle jeho objednávky věc zhotovil a povinnost zaplatit zhotoviteli cenu za zhotovení věci.

XIV. Náhrada škody

nepřevzetí zásilky

V případě nepřevzetí zásilky kupujícím, má prodávající právo na úhradu nákladů vynaložených na zaslání zboží kupujícímu, balné atd. Výše poštovného a balného je uvedena u každé objednávky jednotlivě. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé rodávajícímu s objednáním objendávky ve výrobě a dopravou do ČR

Vaše objednávka byla závazně objednána a byly jste seznámeni s KOMPLETNÍM ZNĚNÍM OBCHODNÍCH PODMÍNEK. 

Kupní smlouvou se zavazujeme dodat Vám zboží uvedené v objednávce, a Vy se zavazujete toto zboží převzít. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. 

Upozorňujeme:

1. V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího má prodávající nárok na storno poplatek ve výši 20 % z ceny zboží

2. V případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího má prodávající nárok na storno poplatek který se skládá: náklady na dopravu + manipulační poplatek, který činní minimálně 150- kč. Při objednávce dveří nebo posuvných systémů +10% 

3. V případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího a opakovaného odeslání balíku má prodávající nárok zákazníkovi znovu naúčtovat dopravu a požadovat platbu  pouze předem na účet. 

4. Objednávka na zboží, které si zákazník objedná na platbu předem a nezaplatí do 5 dnů bude stornována.  A nároky na náhradu mu budou účtovány viz bod 1-3. 

XIV. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podmínky ochrany osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jste nám poskytl/a nebo které jsme o vás získali v rámci návštěvy našich internetových stránek zpracovává společnost antos manufaktura s.r.o. se sídlem Lidická 700/19, Brno, 602 00, která je správcem (dále jako „Správce“). Účelem zpracování osobních údajů je především plnění kupní smlouvy, vedení stavu vašeho zákaznického účtu, dodání zboží a plnění zákonných povinností plynoucích z odpovědnosti za vady (případné reklamace). Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu uvedeného v předcházející větě. Máte práva dle §§ 11 a 21 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tj. zejména že máte právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu nepřesných osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů se můžete na Správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Osobní údaje mohou být případně zpracovány na základě pověření Správce dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., tzv. zpracovateli, u kterých Správce vždy zajistí adekvátní podmínky ochrany Vašich osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu je pro realizaci uvedeného účelu plnění smlouvy a odpovědnosti za vady nezbytné. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů. Dále Vás informujeme, že pokud neodškrtnete při registraci políčka nesouhlasím, je Správce oprávněn zpracovat Vaše jméno, příjmení, adresu a e-mailovou adresu za účelem nabízení produktů a služeb Správce (i poštou) a zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky na Váš e-mail ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb..

Při zpracování osobních údajů pro marketingové účely, nabízení výroků a služeb a zasílání obchodních sdělení, máte všechna výše uvedená práva s tím, že souhlas pro uvedené účely je zcela dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat písemně na adrese Správce a pro zasílání obchodních sdělení e-mailem i v rámci každého obchodního sdělení, které Vám od nás e-mailem přijde. Vaše osobní údaje mohou být zpracovány po dobu do odvolání vašeho souhlasu.

Účel zpracování osobních údajů:

1. plnění kupní smlouvy, vedení stavu zákaznického účtu, dodání zboží a plnění zákonných povinností plynoucích z odpovědnosti za vady (případné reklamace). Pro tyto účely jsou údaje zpracovány po nezbytně nutnou dobu k naplnění uvedených účelů.

2. v případě udělení souhlasu (např. uděleného v rámci soutěží, marketingových akcí, apod.) či v případě zpracování jména, příjmení, adresy a e-mailové adresy subjektu údajů a nevyjádření nesouhlasu se zpracováním za účelem: marketingového využití, nabízení výroků a služeb a zasílání obchodních sdělení. V daném případě jsou údaje zpracovány po dobu do odvolání souhlasu, které může být učiněno písemně na adrese Správce či v rámci každého jednotlivého obchodního sdělení zaslaného e-mailem.

Rozsah údajů:

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém subjekt údajů osobní údaje Správci poskytl, tj. zejména v rozsahu registrace zákazníka a jsou zpracovány vždy v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění daného účelu a je-li pro určitý účel zpracování vyžadován souhlas, pak v rozsahu, který je v předmětném souhlasu specifikován. Může se jednat zejména o jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, faxové číslo, číslo bankovního účtu, pohlaví, firmu (je-li nákup realizován na firmu), datum narození a dále údaje týkající se uskutečněných nákupů, tj. druh, cena zboží, datum nákupu, údaje o stavu zákaznického účtu.

Informační povinnost:

Každý subjekt údajů má práva dle §§ 11 a 21 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tj. zejména právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu nepřesných osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování jeho práv v oblasti ochrany osobních údajů se může na Správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Jsou-li osobní údaje zpracovány pro účely marketingového využití, nabízení výroků a služeb a zasílání obchodních sdělení a je-li k takovému zpracování vyžadován souhlas, pak udělení souhlasu je zcela dobrovolné a tento souhlas může být odvolán dle podmínek uvedených výše. Osobní údaje mohou být případně zpracovány na základě pověření Správce dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., tzv. zpracovateli, u kterých Správce vždy zajistí adekvátní podmínky ochrany osobních údajů. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

XIV.Reklama

Zákazník objednáním zboží souhlasí s pořízením fotografií při případném zaměření, dále z průběhu instalace a po dokončení instalace našich výrobků. Materiály mohou být použity dle uvážení dodavatele, i pro účel reklamy. Dodavatel nikdy nezveřejňuje přesné místo realizace, jméno zákazníka ani jiné údaje, aby nedošlo k narušení soukromí odběratele

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409.